Dwyieithrwydd / Bilingualism

Research Articles (Welsh)


Tuag at y continwwm iaith: Diffiniadau a goblygiadau ar gyfer cyflwyno'r Gymraeg yn y cwricwlwm newydd i Gymru

Alexander Edwin Lovell

2023-07-13 Volume 25 • Issue 1 • 2023

Also a part of:

Collection: Dwyieithrwydd / Bilingualism

Gweithio tuag at ddiagnosis o alluoedd llythrennedd plant dwyieithog: Rhai ystyriaethau allweddol i athrawon yng Nghymru

Enlli Thomas, Carla Marie Owen, Ffion Hunt, Nia Young, Morgan Dafydd, Lise Fontaine, Michelle Aldridge-Waddon, Kirk Sullivan, Sian Wynn Lloyd-Williams, Gwilym Sion ap Gruffudd and Gareth Caulfield

2022-12-16 Volume 24 • Issue 2 • 2022

Also a part of:

Collection: Dwyieithrwydd / Bilingualism

‘Mae popeth yn troi o amgylch yr arholiad’: Beth yw canfyddiadau a phrofiadau myfyrwyr ysgol uwchradd o ddysgu Cymraeg fel ail iaith yng Nghymru?

Mirain Rhys and Kevin Smith

2022-05-31 Volume 24 • Issue 1 • 2022

Also a part of:

Collection: Dwyieithrwydd / Bilingualism

Optio i mewn neu optio allan? Sut mae dewis cyfrwng iaith yn cael ei gyflwyno i ddysgwyr Addysg Bellach yng Nghymru a pha ddylanwad mae hyn yn ei gael ar eu dewisiadau?

Laura Beth Davies

2021-07-30 Volume 23 • Issue 1 • 2021

Also a part of:

Collection: Dwyieithrwydd / Bilingualism

Addasrwydd y ddarpariaeth Gymraeg mewn ysgolion cyfrwng Saesneg at gynhyrchu siaradwyr yr iaith

Ashley Beard

2020-09-01 Volume 22 • Issue 2 • 2020 • 1-25

Also a part of:

Collection: Dwyieithrwydd / Bilingualism

Effeithlonrwydd Canolig: Cymharu Mewnbynnau ac Allbynnau yn ôl Iaith y Cyfarwyddyd mewn Ysgolion Uwchradd yng Nghymru

Geraint Johnes

2020-09-01 Volume 22 • Issue 2 • 2020 • 53-68

Also a part of:

Collection: Dwyieithrwydd / Bilingualism

Tuag at y Miliwn o Siaradwyr Cymraeg: Gwersi o'r Gwerthusiad o'r Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg

Brett Duggan and Hefin Thomas

2017-11-01 Volume 19 • Issue 2 • 2017 • 99-117

Also a part of:

Collection: Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebiad / Language, Literacy and Communication

Collection: Dwyieithrwydd / Bilingualism

Curo'n Hyderus ar y Drws Tri Enw

Mererid Hopwood

2017-03-01 Volume 19 • Issue 1 • 2017 • 69-89

Also a part of:

Collection: Dwyieithrwydd / Bilingualism

'Byw yng Nghymru: dysgu yn Gymraeg?' – addysg Gymraeg ddoe, heddiw ac yfory

W. Gwyn Lewis

2016-03-01 Volume 18 • Issue 1 • 2016 • 111-130

Also a part of:

Collection: Dwyieithrwydd / Bilingualism

Research Articles (English)


Towards the language continuum: Definitions and implications for Welsh learners in English-medium education

Alexander Edwin Lovell

2023-07-13 Volume 25 • Issue 1 • 2023

Also a part of:

Collection: Dwyieithrwydd / Bilingualism

Working towards diagnosing bilingual children's language abilities: issues for teachers in Wales

Enlli Thomas, Carla Marie Owen, Ffion Hunt, Nia Young, Morgan Dafydd, Lise Fontaine, Michelle Aldridge-Waddon, Kirk Sullivan, Sian Wynn Lloyd-Williams, Gwilym Siôn ap Gruffudd and Gareth Caulfield

2022-12-16 Volume 24 • Issue 2 • 2022

Also a part of:

Collection: Dwyieithrwydd / Bilingualism

'Everything we do revolves around the exam': What are students’ perceptions and experiences of learning Welsh as a second language in Wales?

Mirain Rhys and Kevin Smith

2022-05-31 Volume 24 • Issue 1 • 2022

Also a part of:

Collection: Dwyieithrwydd / Bilingualism

Opting in or opting out? How is choice of language medium presented to Further Education learners in Wales and what influence does this have on their choices?

Laura Beth Davies

2021-07-30 Volume 23 • Issue 1 • 2021

Also a part of:

Collection: Dwyieithrwydd / Bilingualism

The suitability of Welsh language provision in English-medium schools to produce speakers of the language

Ashley Beard

2020-09-01 Volume 22 • Issue 2 • 2020 • 1-25

Also a part of:

Collection: Dwyieithrwydd / Bilingualism

Medium Efficiency: Comparing Inputs and Outputs by Language of Instruction in Secondary Schools in Wales

Geraint Johnes

2020-09-01 Volume 22 • Issue 2 • 2020 • 52-66

Also a part of:

Collection: Dwyieithrwydd / Bilingualism

Language Learning and Childcare Choice in Wales

David J. Dallimore and Lowri Cunnington-Wynn

2017-11-01 Volume 19 • Issue 2 • 2017 • 51-77

Also a part of:

Collection: Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebiad / Language, Literacy and Communication

Collection: Dwyieithrwydd / Bilingualism